กิจกรรม Safety talk ประจำเดือน สิงหาคม 2561

         บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด นำโดยคุณสมบูรณ์ ทับใจดี  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรม Safety talk โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยรวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กร ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยในการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน เพื่อสนองนโยบาย และปลูกฝัง ให้เกิด Safety culture ในองค์กร รวมทั้งเสริมสร้างความสุขในการทำงาน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร โดยจัดให้มีกิจกรรมเดือนละ 2 ครั้ง

>> วันที่ 7 สิงหาคม 2561 มีหัวข้อในการสนทนาความปลอดภัย Safety talk  ดังนี้
1. การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร

2. การปลูกสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
3. แจ้งให้พนักงานรับทราบสถิติความปลอดภัยในการทำงานของเดือน มิถุนายน 2561 ให้ทราบ

>> วันที่ 21 สิงหาคม 2561 มีหัวข้อในการสนทนาความปลอดภัย Safety talk  ดังนี้
1. การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย โดยใช้หลักการ 4 หยุด

2. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตราที่ 22 ให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่ได้มาตรฐาน  ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณ์  ตามวรรคหนึ่ง ให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตามระยะเวลาทำงาน กรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการทำงานนั้น  จนกว่า  ลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว
บทลงโทษ  จำคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับจึงแจ้งมาเพื่อทราบและเข้าร่วมกิจกรรม