กิจกรรม Safety talk ประจำเดือน ตุลาคม 2561

         บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด นำโดยคุณสมบูรณ์ ทับใจดี  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรม Safety talk โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยรวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กร ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยในการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน เพื่อสนองนโยบาย และปลูกฝัง ให้เกิด Safety culture ในองค์กร รวมทั้งเสริมสร้างความสุขในการทำงาน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร โดยจัดให้มีกิจกรรมเดือนละ 2 ครั้ง

>> วันที่ 11 ตุลาคม 2561 มีหัวข้อในการสนทนาความปลอดภัย Safety talk  ดังนี้
1. สื่อสารให้พนักงานรับทราบนโยบายบริษัท ประจำปี 2561

2. แนะนำพนักงานใหม่ประจำเดือนตุลาคม ให้พนักงานได้รับทราบ
3. เตือนภัยเพื่อนพนักงานการทำงานกับเครื่องเจียรอย่างปลอดภัยและเพิ่มความระมัดระวังขณะการปฏิบัติงาน

>> วันที่ 25 ตุลาคม 2561 มีหัวข้อในการสนทนาความปลอดภัย Safety talk  ดังนี้
1. สื่อสารรายงานการดำเนินงานด้านความปลอดภัยประจำเดือนกันยายน 2561

2. แนะนำพนักงานใหม่ประจำเดือนกันยายน
3. สื่อสารการทำงานกับเครื่องเจียระไนอย่างถูกต้องและปลอดภัย
4. สื่อสารปฎิทินประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
5. ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างส่วนงานบริการ