การซ้อมเเผนฉุกเฉิน การตอบสนองสารเคมี (น้ำมัน) หกรั่วไหล Field Training Exercise (FTX)

 

         เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 บริษัท ช่างพินิจเอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด นำโดยคุณสมบูรณ์ ทับใจดี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ได้มีการซ้อมเเผนฉุกเฉิน การตอบสนองสารเคมี (น้ำมัน) หกรั่วไหล Field Training Exercise (FTX) เพื่อรองรับสถานการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในสถานประกอบการธุรกิจขนส่งน้ำมัน และสถานีบริการน้ำมัน เพื่อจะได้หามาตรการป้องกัน ระงับ บรรเทา อพยพ หรือฟื้นฟูก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ อันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดระยะเวลาทำงาน  ดังนั้นการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นจริงในระหว่างปฏิบัติงาน  โดยพนักงานจะได้รับทราบถึงขั้นตอนการรายงานเหตุฉุกเฉิน  การช่วยเหลือหรือการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมี (น้ำมัน) หกรั่วไหล เบื้องต้น และทบทวนบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในส่วนงานต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของทั้งพนักงานและบริษัท