โครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน เพื่อความเป็นหนึ่งในองค์กร ประจำปี 2561”

          เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด  จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน เพื่อความเป็นหนึ่งในองค์กร ประจำปี 2561” ณ ทอ.อ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อจัดทำแนวทางและส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในองค์กร โดยทีมวิทยากร จาก กองบิน 5 มาบรรยายให้ความรู้และทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ โดยบุคลากรต่างแลกเปลี่ยน เรียนรู้ พบปะ พูดคุยกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น