กิจกรรม Safety talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

         บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด นำโดยคุณสมบูรณ์ ทับใจดี  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรม Safety talk โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยรวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กร ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยในการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน เพื่อสนองนโยบาย และปลูกฝัง ให้เกิด Safety culture ในองค์กร รวมทั้งเสริมสร้างความสุขในการทำงาน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร โดยจัดให้มีกิจกรรมเดือนละ 2 ครั้ง

>> วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 มีหัวข้อในการสนทนาความปลอดภัย Safety talk  ดังนี้
1. สื่อสารแนะนำพนักงานใหม่ให้พนักงานทราบ

2. สื่อสารคลิปวิดีโอ การคาดเข็มขัดนิรภัยมีประโยชน์อย่างไร
3. แนะนำแผนกจัดซื้อให้พนักงานทราบ เพื่อสะดวกแก่การติดต่อประสานงาน
4. UPDATE : WEBSITE CPE www.changpinit.asia
5. UPDATE : FACEBOOK FANPAGE Cpe_Bodytruck
6. ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างส่วนงานบริการ
7. สื่อสารการบันทึกไฟล์ Office อัตโนมัติตั้งค่าป้องกันไฟล์หาย

>> วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 มีหัวข้อในการสนทนาความปลอดภัย Safety talk  ดังนี้
1. สื่อสารการลอยกระทงอย่างปลอดภัย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย

2. แจ้งกำหนดการซัอมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟประจำปี 2561 กำหนดการวันที่ 25 ธันวาคม 2561
3. ทบทวนระเบียบการลางาน
4. สื่อสารคลิปวิดีโอ การขับขี่รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย
5. สื่อสารปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2561
6. สื่อสารการดำเนินงานด้านความปลอดภัยประจำเดือน ตุลาคม 2561