กิจกรรม Meeting Morning Talk หน่วยงาน หงสา สปป.ลาว

         บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด นำโดยคุณสมพร คำอ้น ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง หน่วยงาน หงสา สปป.ลาว พร้อมด้วย หัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน และพนักงานช่างซ่อมบำรุง ร่วมกันทำกิจกรรม Meeting Morning Talk ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความเป็นระเบียบ มีเป้าหมายในการทำงานในแนวทางเดียวกัน คือ การปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพทโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองนโยบายของบริษัท และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร โดยจัดให้มีกิจกรรมเป็นประจำทุกวัน

>> หัวข้อในการ Meeting Morning Talk ดังนี้
1. การออกกายบริหาร เตรียมความพร้อมในการทำงาน
2. สื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบถึงข่าวสารใหม่ๆของบริษัท
3. พูดคุยประเด็นปัญหาในการทำงานพร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
4. ร่วมมือกัน เพื่อให้งานซ่อมบำรุงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. เน้นย้ำในเรื่อง ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม