บริษัท ช่างพินิจฯ หน่วยงาน หงสา สปป. ลาวจัดการอบรม 5 ส.

       เมื่อวันที่ 24 – 26 พฤศกายน 2561 บริษัท ช่างพินิจเอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด ไซต์งาน หงสา สปป. ลาว ได้มีการอบรม 5 ส. โดย คุณ โชติกา วงศ์เจริญ เป็นวิทยากร และมีพนักงานเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ จำนวน 206 คน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด และสิ่งสำคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส. จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และทำให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร