หน่วยงานหงสา สปป.ลาว บริษัท ช่างพินิจฯ จัดการอบรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

        เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษัทช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด หน่วยงานหงสา สปป.ลาว ได้มีการจัดการอบรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และ การอพยพหนีไฟ โดย วิทยากร จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นานาเซฟตี้เซ็นเตอร์ จังหวัด ลำปาง และมีพนักงานเข้าอบรมจำนวน 49 คน เวลา 8.00 น ถึง 16.00 น. ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้ ได้รู้จักป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องถูกวิธี