กิจกรรม Safety talk & CPE Target Zero Accident 2019 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

>> วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 

     บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด ได้จัดกิจกรรม Safety talk และโครงการ CPE Target Zero Accident 2019 พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยรวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กร ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยในการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน เพื่อสนองนโยบาย และปลูกฝัง ให้เกิด Safety culture ในองค์กร รวมทั้งเสริมสร้างความสุขในการทำงาน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร โดยจัดให้มีกิจกรรมเดือนละ 2 ครั้ง

     สำหรับโครงการลดอุบัติเหตุจากการทำงาน อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าอุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการทำงานสามารถป้องกันได้ โดยการลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ โดยการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่องและยังผลให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี