Safety talk : สงกรานต์ ช่างพินิจ ร่วมใจเป็นหนึ่ง ขับขี่ปลอดภัย 2562

       วันที่ 10 เมษายน 2562 บริษัท ช่างพินิจเอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด ส่วนสำนักงานใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม Safety talk ประเดือน เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยรวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กร ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยในการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน เพื่อสนองนโยบาย และปลูกฝัง ให้เกิด Safety culture ในองค์กร รวมทั้งเสริมสร้างความสุขในการทำงาน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

      ทั้งนี้ได้มีพิธีมอบสัญญาลงนามของโครงการ “CPE Target Zero Accident 2019” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานรวมถึงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเน้นย้ำด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลปฏิบัติตนอย่างไม่ประมาท ภายใต้สโลแกน “สงกรานต์ ช่างพินิจฯ ร่วมใจเป็นหนึ่ง ขับขี่ปลอดภัย 2562”