บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาฝึกงาน จากโรงเรียนพระดาบส หนึ่งในโครงการพระราชดำริของวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง จ.สุโขทัย

         วันที่ 22 เมษายน 2562 คณะตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539)  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาฝึกงานจากโรงเรียนพระดาบส หนึ่งในโครงการพระราชดำริของวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง จ.สุโขทัยเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานประกอบการและร่วมพูดคุยสร้างความร่วมมือทางด้านการฝึกประสบการณ์ในการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยในการผลิตแรงงานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งการเยี่ยมชมการดำเนินงานครั้งนี้ทางวิทยาลัยฯยังได้แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนควบคู่กับการฝึกงานจริงในโรงงานหรือสถานประกอบ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพและการพัฒนาตนเองจากการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพทางด้านการพัฒนาวิชาชีพ ครอบคลุมทั้งความรู้และคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯบรมนาถบพิตร เพื่อร่วมสร้างคนดีสู่สังคมต่อไป