บริษัท ช่างพินิจฯ จัดอบรมหลักสูตร หน่วยงานหงสา สปป.ลาว “INTERNAL AUDIT ISO 14001 : 2015”

     เมื่อระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2562 บริษัทช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด หน่วยงานหงสา สปป.ลาว ได้จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตร ” INTERNAL AUDIT ISO 14001 : 2015 ” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้การตรวจประเมินภายในองค์กรและทราบถึงข้อกำหนดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานรวมถึงแนวทางการตรวจประเมินและรักษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 โดยยึดมั่นปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นต่อการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน