CPE จัดอบรมการขับรถเชิงป้องกนัอุบัติเหตุ Defensive Driving Technique (DDC) หน่วยงาน บ้านฮวก

         เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด หน่วยงานบ้านฮวก จ.พะเยา ได้จัดอบรม “การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ Defensive Driving Technique (DDC)” โดยคุณสมบูรณ์ ทับใจดี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของ บ.ช่างพินิจฯ พร้อมด้วยพนักงานขับรถที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 15 คน ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนด ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อแนะนำด้านนความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะแก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ขับรถและบริหารงานขนส่งจราจรทางบก เพื่อทบทวนสาระสำคัญเชิงพฤติกรรมของเทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุแก่ผู้เข้าอบรม (Defensive Driving Technique) ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้การปรับพฤติกรรมการขับรถเพื่อการสื่อสารและบริหารจัดการความปลอดภัยการขนส่งทางถนนมุ่งสู่เป้าหมายปราศจากอุบัติเหตุการจราจรและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยการขับขี่รถบนท้องถนน