CPE จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน”

         เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน” โดยมี คุณบุญเสริม อ่อนเพ็ชร ผู้บริหาร บริษัท ดีเจทันยะ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยทีมงานวิทยากรร่วมให้การบรรยาย ณ อาคาร C-STORE (ส่วนสำนักงานใหญ่) ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลาการภายในองค์กร โดยเน้นแนวทางการปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติและการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลกับหน่วยงานในองค์กรทุกระดับ