CPE จัดกิจกรรมส่งท้ายปี “CPE TARGET ZERO ACCIDENT & BIG CLEANING DAY 2019”

         เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 บริษัท ช่างพินิจเอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด ส่วนสำนักงานใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานได้จัดกิจกรรม “CPE TARGET ZERO ACCIDENT” โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยรวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กร ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยในการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน เพื่อสนองนโยบาย และปลูกฝัง ให้เกิด Safety culture ในองค์กร

         อีกทั้งได้จัดกิจกรรม “BIG CLEANING DAY” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้หน่วยงานภายในมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี โดยได้นำกิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่งกิจกรรม 5 ส เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดี มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดสภาพการทำงาน การสร้างบรรยากาศการทำงานภายในองค์กร มีความเป็นระเบียบมีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นนโยบายหลักสำคัญของบริษัทฯ ภายใต้สโลแกน “ช่างพินิจ ก้าวไกล ความปลอดภัยเป็นเลิศ”

« 1 ของ 2 »