เกี่ยวกับเรา

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 ทุนจดทะเบียนมูลค่า 85 ล้านบาท โดยเกิดจากการรวมตัวของ สองพี่น้อง คุณประยูร ช่างพินิจ (หรือ “ช่างน้อย”) และคุณนิยม ช่างพินิจ ที่มีประสบการณ์ ความชํานาญ ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาเปิดหน้าดิน ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และรับสัญญาจ้างงาน ด้านเหมืองแร่,งานโยธา, โครงการทางด้านวิศวกรรมหนัก และโครงการขนส่ง เพื่ออุตสาหกรรม ,บริการให้เช่ารถเครนและเครื่องจักรหนัก, และบริการประกอบกระบะบรรทุก จากการบริหารงานอย่างแข็งขัน และได้รับความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทั้งหมดจึงทําให้ บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จํากัด เติบโตอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา

“มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป็นผู้นําในการให้บริการอุตสาหกรรมเหมืองหิน แร่ และธุรกิจประกอบกระบะบรรทุกของภูมิภาคเอเซีย”

พัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
 จัดกระบวนการการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
 ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
มุ่งมั่นการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้
 เลือกใช้เครื่องมือและบุคลากรที่มีคุณภาพ

Q = Quality & Plans, Result and Management Control
พัฒนาคุณภาพและสร้างมาตรฐานในการทํางาน

F = Fleet
จัดหารถที่มีศักยภาพและเน้นประสิทธิภาพในการใช้เครื่องจักร

S = Safety, Health and Environment
ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทํางาน

C = Cost
จัดการต้นทุนให้เหมาะสม

R = Cost
เพิ่มรายได้