บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปีพ.ศ.2539 บริหารงานโดย คุณประยูร ช่างพินิจและเกตุมณี หารชนะ จากประสบการณ์ในดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ที่ยาวนานกว่า 30 ปี จึงทำให้บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด เติบโตมาอย่าง ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญด้านการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโยธา ธุรกิจผลิต จำหน่าย ส่งออกหินอุสาหกรรม ธุรกิจบริการให้เช่ารถเครนและเครื่องจักรหนัก ธุรกิจบริการประกอบกระบะบรรทุก เป็นต้น ในปัจจุบัน มีการดำเนินธุรกิจหลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร

“มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป็นผู้นําในการให้บริการอุตสาหกรรมเหมืองหิน แร่ และธุรกิจประกอบกระบะบรรทุกของภูมิภาคเอเซีย”

พัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
 จัดกระบวนการการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
 ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
มุ่งมั่นการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้
 เลือกใช้เครื่องมือและบุคลากรที่มีคุณภาพ

Q = Quality & Plans, Result and Management Control
พัฒนาคุณภาพและสร้างมาตรฐานในการทํางาน

F = Fleet
จัดหารถที่มีศักยภาพและเน้นประสิทธิภาพในการใช้เครื่องจักร

S = Safety, Health and Environment
ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทํางาน

C = Cost
จัดการต้นทุนให้เหมาะสม

R = Revenue
เพิ่มรายได้