#CPE HONGSA
สปป.ลาว
องค์กรแห่งการเรียนรู้จัดอบรมหลักสูตร”ผู้ดูแลระบบเครือข่าย Inhouse Solution NAS”ให้กับพนักงานฝ่าย IT ทั้งสำนักงานใหญ่ พิษณุโลก และหน่วยงานหงสา สปป.ลาว ที่ดูและระบบเครือข่ายทุกท่านระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2023 ณ ห้องฝึกอบรมสัมมนา บริษัทฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ธนานันต์ ไม้เกตุ มาเป็นวิทยากร โดยมีคุณ นันทวัฒน์ ไพรมณี GM เป็นประธานเปฺิดการฝึกอบรม และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม