จัดฝึกอบรมหลักสูตร”Basic to Intermediat of Microsoft Excel” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2023 ณ ห้องฝึกอบรมสัมมนา บริษัท CPE โดยได้รับเกียรติจาก ท่านศรีวงษ์ เครื่องสุพรรณ ผู้จัดการฝ่าย IT เป็นวิทยากร โดยมี คุณนันทวัฒน์ ไพรมณี GM เป็นประธานปิดการอบรม และมอบ ของที่ระลึกขอบคุณคณะวิทยากรและมอบใบ Certificate ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 24 ท่าน มาชมภาพบรรยากาศการฝึกอบรมกันครับ