จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Basic to Intermediat of Microsoft Excel” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2023 ณ ห้องฝึกอบรมสัมมนา บริษัท CPE โดยได้รับเกียรติจาก ท่านศรีวงษ์ เครื่องสุพรรณ ผู้จัดการฝ่าย IT เป็นวิทยากร โดยมีคุณนันทวัฒน์ไพรมณี GM เป็นประธานเปิดการอบรม และมอบใบ Certificate ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 30 ท่านในวันปิดการอบรม มาชมภาพบรรยากาศการฝึกอบรมกันครับ